Esa-Jussi Salminen Kovin vihreä

Kielivainoja vastaan, Venäjän kielten puolesta

Yhteinen vetoomus kansallistasavalloista ylimmälle johdolle: 


Viime aikoina tasavallassamme on kärjistynyt kysymys valtiollisten kielten ja äidinkielten opiskelusta. Syynä tähän ovat Bashkortostanin tasavallan ylimmän lainvalvojan viraston toimet. Vähän ennen uuden lukuvuoden alkua tämä valvontaorganisaatio julkaisi sivuillaan dokumentin "Liittyen kansalaisten pyyntöihin selvittää kysymys äidinkielten, oman kansan kirjallisuuden sekä bashkiirin kielen pakollisesta opetuksesta tasavallan kouluissa". 


Dokumentin ei mainita sisältävän mitään bashkiirista valtiollisena kielenä, eikä se esiinny edes äidinkielten joukossa. Lisäksi sivuutetaan se seikka, että Federaation valtiollisten opetusohjelmien mukaan äidinkielet ovat pakollisia oppiaineita, mikä kielii siitä, että tarkastuselin ei ole itse täysin perehtynyt Venäjän kansojen kieliä koskevaan lainsäädäntöön.

 

Bashkortostanin tasavallan ylimmän lainvalvojan viraston tarkastukset tasavallan kouluissa ovat Federaation opetusta koskevan lain pykälien 13, 14 ja 25 vastaisia, mikä ilmenee sekaantumisena koulujen opetussuunnitelmien sisältöihin. Sitä paitsi  Bashkortostanin tasavallan ylimmän lainvalvojan viraston tarkastukset ovat summittaisia ja koskevat vain bashkiirin kieltä samalla kun kaikki muut mahdolliset epäkohdat jäävät tarkastuselimen huomion ulkopuolelle. 


On tullut tietoon, että tasavallan piirikunnalliset tarkastajat ovat esiintyneet vanhempien kokouksissa vastustaen bashkiirin tai muiden äidinkielten opetuksen järjestämistä.  Tähän työhön on kaiken lisäksi värvätty myös poliiseja, jotka vierailevat lapsiperheissä, jotka ovat ilmoittaneet lasten haluavan opiskella bashkiiria, ja suostuttelevat heitä perumaan ilmoituksensa.  


Nämä tarkastustoimet ovat myös kannustaneet eräitä vanhempia valittamaan Federaation eri elimiin muka "laittomista pakottamisista opiskella tasavallan valtiollisia kieliä" ja "painostuksesta kirjoittaa pyyntö opiskella valtiollista bashkiirin kieltä". Todellisuudessa tilanne on täysin päinvastainen allekirjoittajien mielestä.  
Venäjän lainsäädännön mukaisesti on Bashkortostanin tasavallassa järjestetty  14 kansallisen kielen opetus. Niitä opetetaan niiden tuntimäärien puitteissa, mitkä on määritelty Venäjän valtiollisissa opetussuunnitelmissa, eivätkä ne ole pois venäjän opiskelusta. Venäjän opiskeluun valtiollisena kielenä jokaisella luokalla omistetaan 6-7 tuntia viikossa. Lisäksi kansallisuudeltaan venäläiset ja muut halukkaat voivat valita venäjän kielen äidinkielenä (2-3 tuntia viikossa).


Bashkiirin kieltä opiskellaan vuosiluokilla 2-9 perusopetusta antavissa laitoksissa korkeintaan 1 tunti viikossa, mikä ei mitenkään häiritse venäjän opiskelua. 


Federaation kielten opiskelun uudelleenjärjestelyt eivät voi rikkoa Federaation yhteistä opetuskäytäntöä, koska kielten opiskelusta määrätään valtiollisissa perusopetuksen opetusohjelmissa.

       
Mitä tulee muihin oppiaineisiin (matematiikka, fysiikka, tietotekniikka), niitä opetetaan ehdottoman tiukasti opetusohjelmien määräämällä tavalla, jonka on asettanut Venäjän Opetus- ja tiedeministeriö.
Valituksissa on väitetty, että koulujen opetusohjelmista päätetään vanhempia kuulematta, mikä on täysi valhe. Jokaisessa tasavallan koulussa toimii vanhempainneuvostoja, jotka osallistuvat aktiivisesti päätöksiin opetusohjelmien muutettavissa olevista kohdista. Yksityiskohtana mainittakoon, että monet vanhemmista taannoin omasta halustaan toivat lapsensa bashkiirilaisiin lukioihin. He saivat tällöin tietoonsa kaikki kyseisten lukioiden peruskirjat ja opetusolosuhteet ja vasta tämän jälkeen lapset otettiin lukioihin anomusten perusteella. Tänään nämä samat vanhemmat ovat joutuneet kansojenvälistä vihaa nostattavien voimien vaikutuksen alaisiksi ja vaativat, että näiltä lukioilta on poistettava bashkiirilaisen lukion status. Oikeasti  kyse ei ole kenenkään perustuslaillisten oikeuksien polkemisesta senkin vuoksi, että aina läheltä löytyy myös venäläinen lukio, joka on valmis antamaan yhtä korkeatasoista opetusta. Se seikka, että myös ei-venäläisillä oppilailla on perustuslaillinen oikeus saada perusopetusta omalla kielellään sekä äidinkielen opetusta, ei näitä valittajia kiinnosta. 


Nyt bashkiiri on opetuskielenä neljäsosassa kaikista kouluista. Suurin osa kyläkouluista on oppilaitosten optimisaation aikana suljettu tai opetus järjestetty uudelleen. Rahoitusseikat rajoittavat merkittävästi kyläkoulujen toimintamahdollisuuksia. Suurissa monikansallisissa asutuskeskuksissa on yhteensä ainoastaan 44 koulua, joissa bashkiirilapset voivat saada perustuslaillista opetusta omalla äidinkielellään. Esimerkiksi Ufassa on 128 koulua, joista vain 8:ssa on opetuksen kielenä on bashkiiri.  


Yllä mainitun pohjalta olemme sitä mieltä, että Venäjän Federaation eri kielten pitäisi olla valtion suojeluksessa ja niiden opiskelun turvaamisen pitäisi olla valtiollinen intressi eikä näin tärkeitä kysymyksiä saa sälyttää ainoastaan vanhempien yhdistyksille. 


Valtiolliset kielet Venäjän kansallisissa tasavalloissa tarvitsevat valtion suojelua, mikä tarkoittaa niiden säilyttämistä opetuksen ja kulttuurin alalla ja mediassa. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että Federaation opetusstandardiin lisätään määräys Venäjän kansallisten tasavaltojen valtiollisten kielten sisällyttämisestä yleiseen ylioppilastutkintoon.  


 Me pyydämme Teitä suojelemaan Federaation subjektien valtiollisia kieliä:
1. lisäämällä oppiaineen nimeltä Venäjän kansallisten tasavaltojen valtiollinen kieli federaation opetussuunnitelmiin
2. lisäämällä tämän oppiaineen tutkinnot opetusohjelmiin
3. säilyttämällä peruskouluissa opetus Venäjän kansojen kansallisilla kielillä


Pyydämme Teitä ottamaan asia käsittelyyn Duuman istunnossa Federaation opetusalaa säätelevän lain täydentämiseksi yllä mainituilta osin. 
Anomme Teitä olemaan vahva puolustaessanne Venäjän Federaation perustuslakia kielipolitiikan ja kansallisuuspolitiikan osalta koko monikansallisen Venäjän hyväksi!


Vanhemmat Marta Juferova, Elvira Bajnazarova, Timur Muhtarov ja Aigul Sharafutdinova

 

Kielivainojen lopettamiseksi ja tilanteen parantamiseksi vetoomuksen voi allekirjoittaa täällä: 

https://www.change.org/p/президент-защитите-государственные-и-родные-языки-национальных-республик-россии

 

 В последнее время в нашей республике обострилась проблема изучения государственных и родных языков. Поводом послужили неправомерные, по нашему твердому убеждению, действия Прокуратуры Республики Башкортостан. Незадолго до начала нового учебного года этот надзорный орган на своем официальном сайте разместил документ под названием «В связи с поступающими обращениями граждан с просьбой разъяснить вопрос обязательности изучения в школах республики родных языков, родной литературы, а также башкирского языка».
В документе, судя по названию сообщения, ни слова не говорится о государственном башкирском языке, башкирский язык не включен даже в число родных языков. Также умалчивается факт, что родные языки в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами являются обязательными для изучения, что говорит о том, что надзирающий за исполнением российского законодательства орган, не в полной мере изучил сферу права о языках народов России.
К тому же проверки Прокуратурой РБ школ республики проводятся вопреки статьям 13, 14, 25 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», что выражается во вмешательстве в учебные планы и утвержденные уставы школ. При этом проверки Прокуратуры РБ носят выборочный характер и касаются только преподавания башкирского языка, в то время как другие нарушения в области образования, в том числе касающиеся Федеральных государственных образовательных стандартов, остаются вне поля зрения надзорного органа.
Известны факты выступления прокуроров муниципальных районов и городских округов республики на родительских собраниях против организации изучения башкирского и родных языков. Прокурорами муниципальных районов и городов республики в дело организации изучения родных языков и башкирского языка как государственного привлекаются даже участковые, уполномоченные полицией, они посещают семьи детей, изъявивших желание изучать башкирский язык, и отговаривают их отказаться от своего заявления.
Эти действия спровоцировали некоторых родителей на обращения в различные государственные органы Российской Федерации о якобы «незаконном принуждении к изучению государственных языков республики», «об оказании давления при сборе заявлений на изучение государственного башкирского языка».
В действительности же дело обстоит совершенно по-другому, прямо противоположно утвержденных авторов петиций.
На основании российского законодательства в сфере образования в школах Республики Башкортостан организовано изучение 14 языков народов Республики Башкортостан. Они изучаются в рамках часов, определенных Федеральными государственными образовательными стандартами, и не в ущерб русскому языку. На изучение русского языка в каждом классе отводится не менее 6-7 часов в неделю. Вдобавок учащимся русской национальности и другим желающим предоставлено право выбора русского языка в качестве родного языка (2-3 часа в неделю) и изучение его в дополнение к изучению русского языка как государственного.
Башкирский язык изучается в 2-9 классах общеобразовательных организаций не более 1 часа в неделю, никак не ущемляя русский язык.
Организация изучения языков народов Российской Федерации не может нарушить единое образовательное пространство на всей территории Российской Федерации, так как их изучение регламентировано Федеральными государственными образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования.       
Что касается других учебных предметов, перечисленных в петиции (математика, физика, информатика), то в школах Республики Башкортостан   изучаются в строгом соответствии с учебными планами, предложенными Министерством образования и науки Российской Федерации.
Авторы заявлений утверждают, что учебные планы школ формируются без учета мнения родителей, с чем мы категорически не согласны. Во всех школах республики созданы родительские комитеты, которые принимают самое активное участие в формировании вариативной части учебных планов школ. Кстати, многие из них в свое время по собственному желанию привели детей в башкирские гимназии. Они были ознакомлены утвержденным уставом и условиями обучения в данной гимназии, только после этого их дети были приняты в данную школу на основании их заявления. Сегодня эти родители, оказавшиеся под влиянием заинтересованных в разжигании межнациональной розни деструктивных сил, требуют снятия со школы статуса башкирской гимназии. При этом речь не идет о нарушении их конституционных прав, так как рядом функционирует школа с русским языком обучения, которая готова им оказать образовательные услуги высокого качества. Тот факт, что учащиеся нерусской национальности также имеют конституционное право на получение основного общего образования на родном языке и изучение родного языка, подписантов петиции не интересует.
Сегодня в Башкортостане школы с башкирским языком обучения составляют одну четвертую часть всех школ. Большинство сельских школ во время оптимизации образовательных организаций были закрыты и реорганизованы. Нормативы подушевого финансирования заметно ограничивают возможности сельских школ. Что касается крупных населенных пунктов, в которых проживают представители разных национальностей, в них функционируют всего 44 школы, созданные для реализации конституционных прав детей башкирской национальности получить основное общее образование на родном языке как языке обучения.  Например, в Уфе функционируют более 128 школ, и только 8 из них являются школами с башкирским языком обучения.
В связи с вышеизложенным мы считаем, что языки народов Российской Федерации должны быть под защитой государства, их изучение должно быть тесно связано с интересами государства,  и решение столь важного вопроса не должно перекладываться на плечи родительской общественности.  
Государственные языки национальных республик Российской Федерации нуждаются в защите государства, путем сохранения их в сфере образования, культуры и периодической печати. Такую защиту можно обеспечить, если внести изменения и дополнения в ФГОС, где могли бы быть обозначены требования к результатам освоения учебного предмета «государственный язык республики РФ».
 
 Мы просим Вас защитить государственные языки субъектов РФ путем включения предмета «Государственные языки национальных республик» в инвариантную часть федеральных учебных планов и внесения в базовую часть Федеральных государственных образовательных стандартов требования к результатам освоения данного предмета,  сохранить образование в основной общеобразовательной школе обучение на языках народов РФ. Как субъекта законодательной инициативы, просим Вас выйти с предложением в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о внесении соответствующих изменений и дополнений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части ФГОС в его базовой части в пользу русского языка как государственного и государственных языков республики – субъектов Российской Федерации.
Убедительно просим Вас быть твердым в защите положений Конституции Российской Федерации, в реализации языковой политики и национальной политики в целом в интересах всего многонационального народа России!
Родители Марта Юферова, Эльвира Байназарова, Тимур Мухтаров, Айгуль Шарафутдинова.

 

 

https://www.change.org/p/президент-защитите-государственные-и-родные-языки-национальных-республик-россии

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Ketään tuskin kiinnostaa maailmanmeno ja todellisuus, mutta käänsinpähän lämpimikseni, itseäni varten. Sen sijaan blogistan näyttää olevan tänään täynnä metsässä tapahtuvan insestin pohdintaa. Miten tyhmiksi ihmiset voi oikein mennä? Kun möläyttää jotain mautonta, rikollista tai laitonta, koko Suomi hihkuu joko puolesta tai vastaan. Jos kirjoittaa jotain asiallista ja vakavaa ja hyvin, saa keskustella itsensä kanssa. Minulla on toki hauskaa keskenäni, mutta silti...
Eivätkö ihmiset osaa lukea paria sanaa pitempiä tekstikokonaisuuksia enää vai mistä on kyse???

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

"Kun möläyttää jotain mautonta, " !!!

Toiset sentään seisovat sanomiensa takana edes humoristeina, toiset eivät kehtaa tunnustaa mitä on tullut julkaistua.
Pidä toki hauskaa keskenäsi.

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Viittaatko vanhaan juttuun Soinista? Sehän oli ilmeisesti asiallinen ja kuiva ilmaus, päätellen siitä, että sillä en päässyt otsikoihin. Olisin tietysti kiitollinen, jos avustaisit minua pääsemään, niin saisivat kaikki edustamani asiat myös sitä kautta julkisuutta lisää.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen Vastaus kommenttiin #5

Ehkä sun tarvii murjasta ihan oikeesti mitä ajattelet ja jättää se näkyviin niin kyllä tuolla koulutuksella otskoihin pääsee.
Edustamasi maailmankatsomushan näkyy tuossa nimesi alla ja on se viime päivinä ollut aiheellisesti esillä.

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Linkki vetoomukseen ei liene mukana jotta allekirjoittaisimme, vai onko?

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

On mukana, mutta tässä vielä erikseen:
https://www.change.org/p/президент-защитите-государственные-и-родные-языки-национальных-республик-россии

Käyttäjän suburbian kuva
Sini Lappalainen

Ei aukea kännykällä. Pitää tehdä myöhemmin pöytäkoneella.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset